การประกวดเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์
ในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต"

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
         เรื่อง การประกวดเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์                      
       ในหัวข้อ“การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต”

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ เสริมสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนในสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทางสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้วยความโปร่งใสในมิติทางวัฒนธรรม ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงกําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ   การกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ”   เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ และเป็นการส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ การประพฤติปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น     ๒ ประเภท
     ๑.๑    การประกวดเรียงความ
              ๑.๑.๑    คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ๑.๒    การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
              ๑.๒.๑    คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. หลักเกณฑ์ในการประกวด
     ๒.๑  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทจะต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวด ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น              ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏที่ใดมาก่อน
    ๒.๒   มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส               และไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น
    ๒.๓  การดําเนินการประกวด
            ๒.๓.๑ การประกวดเรียงความ    แบ่งเป็นระดับ ดังนี้
                       ก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
                       ข. ระดับประเทศ
            ๒.๓.๒ การประกวดสุนทรพจน์ แบ่งเป็นระดับ ดังนี้
                       ก. ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
                       ข. ระดับภาค
                       ค. ระดับประเทศ

๓.  การสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด และระยะเวลาการรับสมัคร
       ๓.๑ ส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ทุกจังหวัด
       ๓.๒ กรุงเทพมหานคร   ยื่นใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม ๑  สํานักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔   ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง   กทม. ๑๐๓๑๐   โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๑   หากส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาวันที่ ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
      ๓.๓ ผู้สมัครทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ เกณฑ์การประกวดทางเว็บไซต์ 0http://www.culture.go.th หรือในเขตกรุงเทพมหานคร ขอรับเอกสาร ได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส่วนภูมิภาคขอรับเอกสารได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
      ๓.๔  ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ
๔.   รางวัลการประกวด
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
      ๔.๑ ผู้ชนะการประกวดเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์   จะได้รับเกียรติบัตรจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล   ดังนี้
            ๑) รางวัลยอดเยี่ยม        จํานวน         ๒,๐๐๐        บาท
            ๒) รางวัลดีเด่น               จํานวน         ๑,๕๐๐         บาท
            ๓) รางวัลสร้างสรรค์       จํานวน         ๑,๐๐๐         บาท
            ๔) รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล ๆ ละ      ๕๐๐         บาท
ระดับภาค
๔.๒ ผู้ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์   จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   ดังนี้
       ๑) รางวัลยอดเยี่ยม        จํานวน         ๑๐,๐๐๐       บาท
พร้อมเกียรติบัตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
      ๒) รางวัลดีเด่น                จํานวน           ๕,๐๐๐       บาท
พร้อมเกียรติบัตรของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
       ๓) รางวัลสร้างสรรค์       จํานวน           ๓,๐๐๐       บาท
พร้อมเกียรติบัตรของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      ๔) รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล ๆ ละ           ๑,๐๐๐       บาท
พร้อมเกียรติบัตรของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ระดับประเทศ
๔.๓ ผู้ชนะการประกวดเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์   จะได้รับโล่เกียรติยศและ
เงินรางวัล   ดังนี้
       ๑) รางวัลยอดเยี่ยม        จํานวน         ๒๐,๐๐๐       บาท
พร้อมโล่เกียรติยศของนายกรัฐมนตรี
       ๒) รางวัลดีเด่น              จํานวน         ๑๕,๐๐๐       บาท
พร้อมโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๓) รางวัลสร้างสรรค์              จํานวน         ๑๐,๐๐๐       บาท
พร้อมโล่เกียรติยศของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๔) รางวัลชมเชย     จํานวน     ๒ รางวัล ๆ ละ      ๕,๐๐๐       บาท
พร้อมโล่เกียรติยศของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.  การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
๖.  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการนําผลงานที่ชนะการประกวดทุกประเภท ไปใช้งาน และมีสิทธิ์ที่จะนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการ ใช้งานในการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อไป
๗.  กําหนดการตัดสิน ประกาศผล และการมอบรางวัล
         ๗.๑ คณะกรรมการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดําเนินการตัดสินการประกวด
ทุกประเภทให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่       ๑๕ มิถุนายน    ๒๕๕๔
        ๗.๒ คณะกรรมการระดับภาคดําเนินการตัดสินการประกวดทุกประเภทให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่    ๑๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๔  การมอบรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค ให้สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ทําหน้าที่จัดการประกวดระดับภาค เป็นผู้กําหนดวัน เวลา มอบหลังจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แล้ว
        ๗.๓ คณะกรรมการตัดสินระดับประเทศดําเนินการตัดสินการประกวดทุกประเภท ให้แล้วเสร็จ
ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
        ๗.๔ จัดพิธีมอบรางวัลระดับภาคและระดับประเทศทุกประเภทการแข่งขัน ภายในวันที่ ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๕๔
ประกาศ  ณ  วันที่      ๒๘  กุมภาพันธ์    พุทธศักราช      ๒๕๕๔

                      ผลการประกวดเรียงความ และ การกล่าวสุนทรพจน์  ระดับจังหวัด
                                       ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต”
                                           จัดโดย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
                                                        วันที  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตรให้กำลังใจนักเรียนที่จะประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓ คน  ได้รับรางวัล  ดังน
ี้

ประกวดเรียงความ    หัวข้อ   “การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต”
             นางสาวมาลิตา  ทัพสัพ              นักเรียนชั้น   ม. ๔/๑         ได้รับรางวัลที่   ๑
            ( ผู้ได้รับรางวัลที่ ๑  ระดับจังหวัด จะได้เข้าแข่งขันต่อใน ระดับภาค  และ  ระดับประเทศ  )

   

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 
             นางสาวสวิตา  หวานล้ำ              นักเรียนชั้น   ม. ๔/๑         ได้รับรางวัลที่   ๒
             นางสาวธิดารัตน์  แขกเทศ          นักเรียนชั้น   ม. ๔/๑        ได้รับรางวัล ชมเชย