ผลงานครู

Login Form

0602875
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
75
170
1107
2475
6912
12475
602875

Forecast Today
144

5.73%
9.81%
3.27%
0.23%
0.65%
80.31%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Your IP:18.212.206.217

งานวิชาการ

หลักสูตรโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

หลักสูตรโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดให้แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นโยบายการจัดกิจกรรมอ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลำรู้” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

คำนำ สารบัญ
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมตอน ม.ต้น-ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลปะ ม.ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณท์การตัดสินผลการเรียน

JFBAlbum

    footer

    โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

    Copyright © 2015. All Rights Reserved โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"