ผลงานครู

Login Form

0574071
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
19
573
592
2645
3766
13785
574071

Forecast Today
120

6.01%
9.84%
3.42%
0.24%
0.69%
79.81%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:34.228.30.69

งานวิชาการ

หลักสูตรโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

หลักสูตรโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดให้แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นโยบายการจัดกิจกรรมอ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลำรู้” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

คำนำ สารบัญ
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมตอน ม.ต้น-ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลปะ ม.ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณท์การตัดสินผลการเรียน

JFBAlbum

    footer

    โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

    Copyright © 2015. All Rights Reserved โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"