ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"