กำหนดการทดสอบระดับชาติ O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
เรื่อง กำหนดการทดสอบระดับชาติ O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
 
ด้วย สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศปฏิทินการสอบรายการต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น
 
ในการนี้ ฝ่ายบริหารวิชาการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจทราบ ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th
 
GATPAT
O NET62 .3O NET62 69 subjectD99fIV VAAA bhh